GIỚI THIỆU MỘT SỐ TP HỘI HỌA - ĐIÊU KHẮC - KIẾN TRÚC - NHIẾP ẢNH

Chào mừng quý vị đến với Sắc màu Cuộc sống của Tô Mạnh Art.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Thiệp bạn hữu tặng! >

Danh sách K29c khoa Hội họa- Trường CĐSP Nhạc - Họa TW

Tr­êng cao ®¼ng s­ ph¹m                                  Danh s¸ch líp C1 + C2 + C3 - K29 khoa héi ho¹     nh¹c ho¹ trung ­¬ng                                                        ( kho¸ häc: 1998 - 2001 )                                                   
TT Hä vµ tªn §Þa chØ Sè ®iÖn tho¹i
1 NguyÔn ThÞ Mai H­¬ng Xãm 8 - th«n Cæ §« - x· Cæ §« - huyÖn Ba V× - tØnh Hµ T©y  
2

NguyÔn ThÞ Tuyªn

Th«n Träng §iÓm - thÞ trÊn Hå - huyÖn ThuËn Thµnh - tØnh B¾c Ninh

 
3

§inh ThÞ Ngäc Lan

Sè nhµ 164/ 6 – Lý Tù Träng - ph­êng Hîp Giang - thÞ x· Cao B»ng

 
4

Ph¹m Ngäc Trùc

112 ¸i Mé II - thÞ trÊn Gia L©m - thµnh phè Hµ Néi

 
5

TrÞnh ThÞ HuyÒn

Sè nhµ 69 - tæ 12 - ph­êng §ång TiÕn - thÞ x· Cao B»ng

 
6

Ph¹m Xu©n H¶i

Th«n Yªn Phó - x· Liªn Nim - Thanh Tr× - Hµ Néi 04. 854. 9350
7 Hoµng ThÞ H­¬ng Lan Khu 4 - thÞ trÊn S«ng Thao - huyÖn S«ng Thao - tØnh Phó Thä  
8 TrÞnh D­¬ng Hµ Sè 8  ngh¸ch 9/2 - ngâ 9 - phè Minh Khai - ph­êng Minh Khai - quËn Hai Bµ Tr­ng - HN 04. 624. 0895
9

NguyÔn ThÞ Thu H»ng

Th«n Xu©n Nh©n - x· Xu©n Dôc - huyÖn Mü V¨n - tØnh H­ng Yªn

 
10

§Æng ThÞ Minh

Sè nhµ 13 - tæ 11A - ph­êng Bom H¸n - thÞ x· Cam §­êng - Lµo Cai 020. 863. 290
11 L­¬ng Xu©n Huy Nçi Ninh - Ng« QuyÒn - Tiªn N÷ - tØnh H­ng Yªn  
12 NguyÔn §øc Sang

§éi 10 - xãm 4 - x· H¶i Phong - huyÖn H¶i HËu - tØnh Nam §Þnh

0915. 329. 998
13

Cï Minh Nguyªn

Xãm 4 - x· Quúnh §«i - huyÖn Quúnh L­u - tØnh NghÖ An

 
14

Lª Thµnh Trung

Sè nhµ 48 - tæ 40 khu 4 - ph­êng N«ng Trang - TP ViÖt Tr× - Phó Thä

0210. 842. 020
15

NguyÔn V¨n QuÊt

§éi 3 - th«n Thñ Ph¸p - §oµn KÕt - Thanh MiÖn - H¶i D­¬ng

0989. 893. 032
16

Ph¹m ThÞ Thuû

Khu tËp thÓ c«ng ty CTGT 1/4 - Duyªn Th¸i - Hµ T©y

 
17

NguyÔn M¹nh Hïng

Côm 8 - La PhÈm - T¶n Hång huyÖn Ba V× - tØnh Hµ T©y

 
18

Mai V¨n QuyÕt

Sè 60 Ph­¬ng L­u - V¹n Mü - Ng« QuyÒn - thµnh phè H¶i Phßng

 
19

Hoµng ThÞ Nguyªn

Xãm t©y 2 - §«ng C­êng - thÞ x· Kh¸nh C­êng - Yªn Kh¸nh - N.B×nh

 
20

Hoµng B¶o Ngäc

Th«n An §µ - x· §Æng X¸ - Gia L©m - thµnh phè Hµ Néi

 
21

NguyÔn ThÞ Mai Ly

Khèi 6 - cÇu Gi¸t Quúnh L­u - NghÖ An

038. 864. 282
22

TrÇn ThÞ Dung

Sè nhµ 362 - tæ 6 - ph­êng B. Xuyªn - thÞ x· Th¸i B×nh - T. Th¸i B×nh

 
23 NguyÔn ThÞ V©n Hoµ Tr­êng N«ng NghiÖp khu 3B - TT Quúnh C«i - Quúnh Phô - T. B×nh  
24 NguyÔn V¨n NhuËn

Th«n Cæ §iÓn A - x· Tø HiÖp - Thanh Tr× - thµnh phè Hµ Néi

 
25 Vò ThÞ Thanh Nhµn

Th«n Cæ §iÓn A - x· Tø HiÖp - Thanh Tr× - thµnh phè Hµ Néi

 
26 NguyÔn ThÞ ¸nh Ngäc Tæ 3 khu VÜnh S¬n - M¹o Khª - §«ng TriÒu - Qu¶ng Ninh  
27 NguyÔn Th¸i S¬n

A4 B.P7 TT §¹i häc Giao th«ng vËn t¶i  - Ngäc Kh¸nh - Ba §×nh - HN

 
28

NguyÔn §øc Toµn

Khu 10 - thÞ trÊn Phong Ch©u - huyÖn Phong Ch©u - Phó Thä

 
29

Phan NguyÔn

Sè 72 - ®­êng Ng« Gia Tù - phè Lª Lîi - P.Nam B×nh - TX Ninh B×nh

 
30

Vò ThÞ ThÞnh

Xãm T©n Míi - x· T©n DÜnh - huyÖn L¹ng Giang -  tØnh B¾c Giang

 
31

Ph¹m Hïng S¬n

Phè Céng Hoµ - x· An L­u - TT.Kim M«n - tØnh H¶i D­¬ng

 
32

TrÇn ThÞ NgÇn

Xãm Ng¸nh - th«n §Æng Hång S¬n - Mü §øc - tØnh Hµ T©y

 
33

Ng« ThÞ Hång MÕn

Sè nhµ 44 tiÓu khu 9 míi thÞ trÊn H¸t Lãt - Mai S¬n - tØnh S¬n La  
34

NguyÔn Thanh Th¶o

Th«n Phó An - x· Thanh §a - Phóc Thä - tØnh Hµ T©y

 
35

Bïi §øc TiÕn

Xãm 9 x· Tiªn Phong - TX.Th¸i B×nh - tØnh Th¸i B×nh

 
36

TrÇn B¸ TiÖp

Sè nhµ 95 - ngâ 9 khu An B×nh - thÞ trÊn Vò Th­ - tØnh Th¸i B×nh

 
37

Hoµng ThÞ TuyÕt

Xãm T©n LËp - x· D©n H¹ - huyÖn Kú S¬n - tØnh Hoµ B×nh  
38

NguyÔn M¹nh Huy

Khu phè 6 - Kim B«i - Hoµ B×nh  
39

Lª Hång YÕn

Xãm 10 Thuý LÜnh - LÜnh Nam - Thanh Tr× -  Hµ Néi

 
40

TrÇn Quèc TuÊn

Khèi 2 - thÞ trÊn Quú Ch©u - Quú Ch©u - NghÖ An

 
41

Hoµng Ph­¬ng Thuû

Sè nhµ 47 - ®­êng H¹c Thµnh - ph­êng Ba §×nh - T.Phè Thanh Ho¸

037. 851. 141
42

NguyÔn Thµnh C«ng

Th«n Ninh S¬n - x· Phông Ch©u - Ch­¬ng Mü -  Hµ T©y

 
43

Ph¹m ThÞ TuyÕt Nhung

Sè nhµ 259 - thÞ trÊn Yªn M« - Yªn Mü - H­ng Yªn  
  
Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Văn Quất @ 10:55 24/02/2012
Số lượt xem: 187
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

KICH VÀO ĐÔI CHIM ĐỂ VỀ TRANG CHỦ!